اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

پرداخت هزینه مربوط به صدور کارت دانشجویی (جدید- المثنی - تعویض)

به استحضار می رساند؛ واریز هزینه  مربوط به صدور کارت دانشجویی ( جدید - المثنی - تعویض ) صرفاً باید از طریق سیستم (درگاه الکترونیکی) انجام شود و واریز هزینه به صورت دستی و یا با دستگاه ATM غیرمجاز و غیرقابل اقدام در برگشت هزینه می باشد .