آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

پست الکترونیکی جهت ارتباط با کمیته اعتبارسنجی نشریات بین‌المللی معاونت پژوهشی دانشگاه

پست الکترونیکی جهت ارتباط با کمیته اعتبارسنجی نشریات بین‌المللی معاونت پژوهشی دانشگاه


به‌اطلاع می‌رساند با توجه به تشکیل و فعالیت کمیته اعتبارسنجی نشریات بین‌المللی معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تعیین اعتبار علمی نشریات خارجی و بررسی پرونده ارتقایاعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، آدرس پست الکترونیکی به نشانی Validjournal@ut.ac.ir مبنی بر انجام مکاتبات مربوط با کمیته مذکور و پیگیری مراتب ایجاد گردید. لذا خواهشمند است دستور فرمایند اعضای محترم هیأت علمی آن‌ واحد و کارشناسان محترم پژوهشی رابط، مراتب خود را از طریق نشانی فوق در قالب جدول فایل پیوست به این اداره‌کل ارسال و پیگیری نمایند.