آرشیو اخبار پژوهشی

خبر

پست الکترونیکی جهت ارتباط با کمیته اعتبارسنجی نشریات بین‌المللی معاونت پژوهشی دانشگاه

به‌اطلاع می‌رساند با توجه به تشکیل و فعالیت کمیته اعتبارسنجی نشریات بین‌المللی معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تعیین اعتبار علمی نشریات خارجی و بررسی پرونده ارتقایاعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، آدرس پست الکترونیکی به نشانی Validjournal@ut.ac.ir مبنی بر انجام مکاتبات مربوط با کمیته مذکور و پیگیری مراتب ایجاد گردید. لذا خواهشمند است دستور فرمایند اعضای محترم هیأت علمی آن‌ واحد و کارشناسان محترم پژوهشی رابط، مراتب خود را از طریق نشانی فوق در قالب جدول فایل پیوست به این اداره‌کل ارسال و پیگیری نمایند.