نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چشم انداز

چشم انداز


چشم انداز (Vision)

"دانشکده محیط زیست به عنوان مرجع علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری، کارآفرین و ایده پرداز در تمامی امور محیط زیستی منطقه"

 

ماموریت (Mission)

  • آموزش جامع و تخصصی در امور محیط زیستی در عالی ترین سطح کیفی
  • حل چالش های محیط زیستی با تولید دانش فنی، پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای
  • ترویج و گسترش ایده های سبز، فناورانه و مسئولیت پذیری اجتماعی و تبدیل آن ها به الگوهای اجرایی- کارآفرینی
  • ارائه مشورت و نظرات تخصصی به مراجع تصمیم گیری و ذینفعان

 

اصول اخلاقی و ارزش ها (Core Values)

  • رعایت ارزش های والای انسانی و اسلامی
  • توجه به اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی
  • اتکا به اصول اخلاق در محیط زیست
  • استفاده پایدار از منابع
  • ارج نهادن به خلاقیت و فنون نوین اندیشیدن
  • حفاظت از محیط زیست در چارچوب توسعه پایدار