آرشیو اطلاعیه و رویدادهای فرهنگی

اطلاعیه

کسب مقام قهرمانی در جشنواره ورزشی دانشگاه تهران توسط دانشجویان دانشکده محیط زیست

کسب مقام قهرمانی در جشنواره ورزشی دانشگاه تهران توسط دانشجویان دانشکده محیط زیست