نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست


  • رشته محیط زیست-گرایش برنامه ریزی (کارشناسی ارشد-دکترا)
  • رشته محیط زیست-گرایش مدیریت (کارشناسی ارشد)
  • رشته محیط زیست-گرایش آموزش (کارشناسی ارشد)
  • رشته ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) (کارشناسی ارشد)
  • رشته محیط زیست شهری (اجرا از مهر 1402) (کارشناسی ارشد)
  • رشته مهندسی سیستم های محیط زیست (کارشناسی ارشد)
  • رشته مهندسی سوانح طبیعی (کارشناسی ارشد و دکترا)