نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه طراحی-طرح جامع تحقیقاتی

گروه طراحی-طرح جامع تحقیقاتی


 

دکتر محمد رضا مثنوی

توسعه پایدار محیط و منظر با رویکرد طراحی اکولوژیک در چارچوب توسعه پایدار شهری

دکتر هما بهبهانی

طراحی محیطی حفاظتی مناظر فرهنگی و طبیعی

دکتر امیرهوشنگ احسانی

بکار گیری فناوریهای نوین ماهواره ای(دور سنجی)، GIS و شبکه های عصبی مصنوعی جهت شناخت، مدلسازی و پایش محیط زیست و لنداسکیپ، پارامترهای زیست محیطی، ساختارهای زمین، حریم منظر و توسعه گردشگری

دکتر بهرنگ بهرامی

برنامه ریزی، طراحی و مرمت محیط و منظر اکولوژیکی، تاریخی، فرهنگی و شهری

دکتر فیروزه سامانی

برنامه ریزی، طراحی و مرمت محیط و منظر اکولوژیکی، فرهنگی و شهری