نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه مهندسی عمران-محیط زیست

گروه مهندسی عمران-محیط زیست


  • رشته مهندسی محیط زیست-گرایش مواد زائد جامد (کارشناسی ارشد و دکترا)
  • رشته مهندسی محیط زیست-گرایش آب و فاضلاب (کارشناسی ارشد و دکترا)
  • رشته مهندسی محیط زیست-گرایش منابع آب (کارشناسی ارشد و دکرا)
  • رشته مهندسی محیط زیست-گرایش آلودگی هوا (کارشناسی ارشد و دکترا)
  • رشته مهندسی محیط زیست-گرایش سواحل (کارشناسی ارشد و دکترا)
  • رشته مهندسی محیط زیست-گرایش آلودگی خاک (کارشناسی ارشد)
  • رشته مهندسی سیستم های انرژی-انرژی و محیط زیست (کارشناسی ارشد و دکترا)
  • رشته علوم محیط زیست (کارشناسی ارشد)