- سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی

نشان ها و افتخارات علمی

 • کسب بالاترین امتیاز در کمیته ارزشیابی معاونت پژوهشی (100 امتیاز)
 • تنها نشریه دانشگاه تهران که دارای امتیاز ISI
 • کسب عنوان نشریه ممتاز بین المللی در دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور در سال 88

سایتهای نمایه کننده IJER

 • WEB of SCIENCE
 • ISI/SCIE
 • THOMSON JOURNAL MASTER LIST; USA
 • INDEX COPERNICUS
 • BIOLINE
 • CAB ABSTRACT
 • CAMBRIDGE SCIENTIFIC ABSTRACTS
 • SCOPUS
 • WORLD HEALTH ORGANIZATION
 • GEOBASE
 • EMBIOLOGY
 • ZOOLOGICAL RECORD
 

 

IJER
در زمستان سال2007 میلادی اولین شماره خود را منتشر نمود و در همان سال موفق به اخذ درجه ISI گردید. IJER هر سه ماه یک‌بار تازه‌ ترین مطالب و نوآوری‌های محققین داخل و خارج کشور در زمینه محیط زیست را دریافت می کند وزیر نظر اساتید و پژوهشگران صاحب نام داخلی و خارجی به صورت الکترونیکی منتشر می گردد.
زمینه های تخصصی این مجله شامل مهندسی محیط زیست، علوم محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی، طراحی محیط زیست و منظر می باشد.
 
سر دبیر: 
دکتر محمد حسین نیک سخن
 
فاصله انتشار: دو ماهنامه
ISSN: 1735-6865
 

 

 

هیات تحریریه

 
 • Dr. R. Percival, University of Maryland, Maryland, USA

 • Dr. M. Makhdoum, University of Tehran, Tehran, Iran

 • Dr. A. Torabian, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

 • Department of Chemistry, Central University New Delhi, India, Specialty: EnvironmentalChemistry

 • Dr. D. Lawler, University of Birmingham, Birmingham, UK

 • Dr. O. Shumilov, Institute of North Industrial Problems, Murmansk, Russia

 • Dr. R. Shankar, Mangalore University, Karnataka, India

 • Dr. F. Ghazban, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-135, Tehran, Iran

 • Dr. N. Mehrdadi, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran,Iran

 • Dr. Y. Hojjat, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

 • Dr. M. Mazaheri, Biotechnology Department, Iranian Research Organization for Science & Technology, Tehran, Iran

 • Dr. H. Rashedi, Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran, Ira

 

هیات مشورتی تحریریه

 

 • Aboutorabi, M., University of Birmingham, Birmingham, UK

 • Ardestani, M., University of Tehran, Tehran, Iran

 • Asgary, A., York University, Ontario, Canada

 • Brown, L. R., Earth Policy Institute, Washington, USA

 • Hinojosa, R. C., Michigan Sate University, Michigan, USA

 • Hwa, T. J., Nanyang Technological University, Singapore

 • Karami, M., University of Tehran, Karaj, Iran

 • Kiabi, B., University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

 • Madanipour, A., University of Newcastle, Newcastle, UK

 • Meguro, K., University of Tokyo, Tokyo, Japan

 • Mehrdadi, N., University of Tehran, Tehran, Iran

 • Muir, T. D., University of Central England, Birmingham, UK

 • Omrani, Gh., Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 • Porteous, C., Mackintosh School of Architecture, Glasgow, UK

 • Pourmoghadas H., Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 • Ramke, H. G., University of Applied Sciences (L & H), Germany

 • Shahidi Bonjar, Gh. H., Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

 • Shokri, M., University of Mazandaran, Sari, Iran

 • Tanaka, M., National Institute of Public Health, Tokyo, Japan

 • Yavari, A. R., University of Tehran, Tehran, Iran

 

(IJER)

(IJER)