ریاست دانشکده ریاست دانشکده

 

 

دکتر مجتبی اردستانی

تلفن:66404647

فکس:66407719

پست الکترونیکی: env_Dean@ut.ac.ir

پست الکترونیکی:    ardestan@ut.ac.ir

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

دکتر خسرو اشرفی

تلفن:66487169

فکس:66487169

پست الکترونیکی: khashrafi@ut.ac.ir

 

 

معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی

 

 دکتر محمدحسین نیک سخن

 تلفن:66956667

 فکس:66407719

 پست الکترونیکی: niksokhan@ut.ac.ir

 

 

معاونت اداری-مالی معاونت اداری-مالی

دکتر امیرهوشنگ احسانی

تلفن:66487171

فکس:66487171

پست الکترونیکی: ehsani@ut.ac.ir