پایلوت

بخش پایلوت آزمایشگاه برای برپا کردن پایلوت های دانشجویان ایجاد شده است که شامل دستگاه های پمپ خلاء و PHمتر و ترازو می باشد.