لیست اعضای هیات علمی دانشکده

اعضای هیات علمی به ترتیب الفبا

 

 

دکتر بابک امیدوار

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: bomidvar@ut.ac.ir

 

 

دکتر امیرهوشنگ احسانی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: ehsani@ut.ac.ir

 

 

دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: esmaeilib@ut.ac.ir

 

دکتر مجتبی اردستانی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: env_Dean@ut.ac.ir

پست الکترونیکی:  ardestan@ut.ac.ir

 

دکتر خسرو اشرفی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: khashrafi@ut.ac.ir

 

دکتر محمد جواد امیری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mjamiri@ut.ac.ir

 

دکتر بهنوش امین زاده

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: bamin@ut.ac.ir

 

دکتر هما ایرانی بهبهانی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: hirani@ut.ac.ir

 

دکتر اکبر باغوند

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: baghvand@ut.ac.ir

 

دکتر مجید بغدادی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: m.baghdadi@ut.ac.ir

 

دکتر مریم پازوکی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mpazoki@ut.ac.ir

 

دکتر علیرضا پرداختی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: alirezap@ut.ac.ir

 

 

دکتر علی ترابیان

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: atorabi@ut.ac.ir

 

دکتر حمیدرضا جعفری

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: hjafari@ut.ac.ir

 

دکتر ناصر حاجی زاده

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: nhzaker@ut.ac.ir

 

دکتر حسن دارابی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: darabih@ut.ac.ir

 

دکترعلی دریابیگی زند

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: adzand@ut.ac.ir

 

دکتر لعبت زبردست

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: lzebardast@ut.ac.ir

 

دکتر امین سارنگ

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: sarang@ut.ac.ir

 

دکتر تکتم شهریاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: tshshahriari@ut.ac.ir

 

دکتر اسماعیل صالحی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: tehranssaleh@ut.ac.ir

 

دکتر مسعود صدری نسب

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: masoud.sadri@ut.ac.ir

 

دکتر ادوین صفری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: ensafari@ut.ac.ir

 

دکتر محمدعلی عبدلی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: mabdoli@ut.ac.ir

 

دکتر فریدون غضبان

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: fghazban@ut.ac.ir

 

دکتر شهرزاد فریادی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: sfaryadi@ut.ac.ir

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: akarbasi@ut.ac.ir

 

دکتر سعید کریمی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: karimis@ut.ac.ir

 

دکتر سعید گیتی پور

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: gitipour@ut.ac.ir

 

دکتر سعید گیوه چی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: givehchi@ut.ac.ir

 

دکتر محمد رضا مثنوی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: masnavim@ut.ac.ir

 

مهندس محمد مشاری

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی: moshari@ut.ac.ir

 

دکتر بهرام ملک محمدی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: malekb@ut.ac.ir

 

دکتر ناصر مهردادی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: mehrdadi@ut.ac.ir

 

دکتر محسن میرمحمدی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: mirmohammadi.m@ut.ac.ir

 

دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: ghhendi@ut.ac.ir

 

دکتر تورج نصرآبادی

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: tnasrabadi@ut.ac.ir

 

دکتر مهرداد نظریها

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: nazariha@ut.ac.ir

 

دکتر احمد نوحه گر

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: nohegar@ut.ac.ir

 

دکتر علیرضا نورپور

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: noorpoor@ut.ac.ir

 

دکتر روح الله نوری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: noor@ut.ac.ir

تلفن:

 

دکتر محمد حسین نیک سخن

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: niksokhan@ut.ac.ir

تلفن:

 

دکتر حسن هویدی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: hoveidi@ut.ac.ir

تلفن:

 

دکتر احمدرضا یاوری

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: ayavari@ut.ac.ir

تلفن: