انتشارات دانشکده محیط زیست

            

                 

محیط شناسی

 

مجله محیط شناسی (JES) از سال 1353 در مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران چاپ و با توجه به ماهیت بین رشته ای آن، میدان تازه ای پیش روی پژوهشگران گروههای مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرار داده و نمونه کاملی از مشارکت رشته های مختلف دانشگاهی برای استفاده بهینه و توسعه پایدار محیط زیست می باشد. این مجله از تاریح 3/11/1379 بر اساس رای یکصد و چهل و نهمین جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور حائز شرایط دریافت درجه علمی-پژوهشی شناخته شد. مقالات این نشریه کلیه زمینه های پژوهشی محیط زیست به زبان فارسی از جمله مهندسی محیط زیست، طراحی محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، اقتصاد محیط زیست، مدیریت سوانح طبیعی، مدیریت و تکنولوژی مواد زائد، آلودگی خاک، آلودگی منابع آب، آلودگی هوا، تکنولوژی آب و فاضلاب، مدیریت سوانح طبیعی، برنامه ریزی شهری و محلی، پایداری اکوسیستم ها، جنگلها و منابع طبیعی، اکولوژی حیات وحش، اکولوژی انسانی، اکوتوریسم، اقتصاد محیط زیست، حقوق محیط زیست، اکولوژی شهری، برنامه ریزی و طراحی منظر شهری و محیطی، طراحی منظر پایدار، طراحی منظر اکولوژیکی، آمایش سرزمین، پایداری محیطی و بازسازی مناطق تاریخی را پوشش می دهد.

 

شناسنامه مجله

مدیرمسئول

 

 دکتر مجتبی اردستانی

 

 سر دبیر

 

 دکتر حمیدرضا جعفری

 

 

 

هیات تحریریه

 

دکتر علی ترابیان

 

دکتر محمد رضا پور جعفر

 

دکتر نادر شریعتمداری

 

دکتر سید کاظم علوی پناه

 

دکتر محمدرضا مثنوی

 

دکتر رضا مکنون

 

دکتر سیمین ناصری

 

دکتر احمد رضا یاوری

 

مدیر داخلی

دکتر لعبت زبردست

 

شاپا

1025-8620

 

تماس با دفتر مجله

آدرس پستی:

ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 23، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، کد پستی:   1417853111

تلفن:  61113176 و 66487170

فاکس:   66407719      

 

پست الکترونیکی:      mag_natures@ut.ac.ir

آدرس اینترنتی:            http://jes.ut.ac.ir