دروه های مدیریت بحران

دروه های مدیریت بحران


سرفصلهای دوره های مدیریت بحران:

 

آموزش نرم افزار مدیریت بحران Center Ops و کاربرد در عملیات بحران

مدیریت سوانح

تخریب محیط زیست و آسیب پذیری

تحلیل خسارت و روشهای کاهش آن

برنامه ریزی و مدیریت در شرایط اضطرار

 


دوره های آموزشی