نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

IJER-مدیر مسئول

IJER-مدیر مسئول


 

IJER
در زمستان سال2007 میلادی اولین شماره خود را منتشر نمود و در همان سال موفق به اخذ درجه ISI گردید. IJER هر سه ماه یک‌بار تازه‌ ترین مطالب و نوآوری‌های محققین داخل و خارج کشور در زمینه محیط زیست را دریافت می کند وزیر نظر اساتید و پژوهشگران صاحب نام داخلی و خارجی به صورت الکترونیکی منتشر می گردد.
زمینه های تخصصی این مجله شامل مهندسی محیط زیست، علوم محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی، طراحی محیط زیست و منظر می باشد.
 
مدیرمسئول: 
دکتر علیرضا نورپور
سر دبیر: 
دکتر حمیدرضا جعفری
 
فاصله انتشار: دو ماهنامه
ISSN: 1735-6865