انتصاب مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشکده محیط زیست

انتصاب مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشکده محیط زیست


انتصاب مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشکده محیط زیست

1393/2/9

دکتر امیر هوشنگ احسانی عضو هیات علمی دانشکده با نظرشورای گروه و پیشنهاد ریاست دانشکده، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت مدیریت گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشکده محیط زیست منصوب گردیدند.

آدرس کوتاه :