معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشکده محیط زیست در راستای وظایف خود هدف اصلی خود را ارتقای کیفی و کمی آموزش دانشکده برای پاسخ به نیازهای محیط زیستی کشور قرار داده‌است. برای این منظور اجرای درست قوانین و ضوابط آموزشی یک امر مسلم به حساب می‌آید. و دراین مسئله دو بخش دانشجویی و اعضای هیئت علمی قابل انجام است. به همین منظور برای بررسی مسائل آموزشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده به صورت منظم این مسائل را دنبال می‌نماید. همچنین معاونت آموزشی دانشکده با پیگیری بازنگری رشته‌ها و گرایش‌ها در گروه‌ها سعی دارد مطالب آموزشی و درسی دانشجویان را به روز و کارآمدتر نماید. همچنین در راستای ارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده نظارت و ارزیابی فعالیت گروه‌های آموزشی از اولویت‌های اصلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌باشد که در موارد مختلف این موارد پیگیری و دنبال می‌شود.