معاونت آموزشی

معاونت آموزشی دانشکده محیط زیست هدف اصلی خود را ارتقای کیفی و کمی آموزش دانشکده برای پاسخ به نیازهای محیط زیستی کشور قرار داده‌ است و برای رسیدن به این هدف اجرای درست قوانین و ضوابط آموزشی در دو بخش دانشجویی و اعضای هیات علمی امری مسلم و ضروری است. به همین منظور شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت بررسی مسائل آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی به صورت منظم برگزار می گردد و تلاش معاونت آموزشی دانشکده بر این است که با بازنگری رشته‌ها و گرایش‌های مربوط به گروه‌های آموزشی دانشکده، مطالب آموزشی و درسی دانشجویان را به روز و کارآمدتر نماید. همچنین در راستای ارتقاء کیفیت آموزش، نظارت و ارزیابی فعالیت گروه‌های آموزشی دانشکده در موارد مختلف از اولویت‌های اصلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌باشد.