جهت برقراری تماس با شماره های داخلی از خارج دانشگاه، پیش شماره 6111-021 را قبل از شماره داخلی شماره گیری نمایید. 

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا نورپور رئیس دانشکده      
فاطمه نعیمی رئیس دفتر 66404647 3156 66407719

 

 

معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر حسن دارابی معاون اداری و مالی      
  مسئول دفتر   2995  

امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
فاطمه نعیمی کارشناس مسئول  66956668 2995  
احمد میرزایی مسئول بیمه   3190  

حسابداری

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
رضا عزیزی فر رئیس حسابداری 66487167 2833  
امور فرهنگی و روابط عمومی
نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
      2995  

اموال

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
  امین اموال   3181  

کارپردازی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
ابراهیم شمسی پور کارپرداز   3161  

تاسیسات

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
غلامرضا گیلانی     3195  

خدمات

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
حمدالله رحیمی     3196  
کمال سلیمانی     3196  
عابدین نوروزی     3196  
اسمعلی مددپور     3577  
زهرا حق پرست     3577  

 

 

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر اسماعیل صالحی معاون پژوهشی      
رضوان سعیدی رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه 66956667 3177  

انفورماتیک

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
لیدا انصاری کارشناس مسئول    3168  

 آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا پرداختی سرپرست 66406605 3171  
فریماه سعیدی کارشناس مسئول    3193  
سیما امینی کارشناس مسئول   3171  
نگین عادلی اصل کارشناس   3171  

مجله محیط شناسی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
    66487170    

 

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر بابک امیدوار معاون آموزشی      
رفعت اسدی مسئول دفتر 66487169 3159  
محمد مهدی لطفی کارشناس امور هیات علمی      

 آموزش

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
فریال افشار

کارشناس مسئول

(دکترا)

  3189  
فرزانه تورانی

کارشناس آموزش 

(گروه‌ محیط زیست: برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست) (گروه مهندسی طراحی محیط زیست

  3198  
نگین نیک اقبال

کارشناس آموزش

(گروه مهندسی محیط زیست)

  3198  

گروه ها

مسئول دفتر   عنوان شماره مستقیم  داخلی نمابر
محمد خسروبیگی گروه مهندسی محیط زیست   3155  
پانیسا حسن زاده گروه مهندسی طراحی محیط زیست   3154  
پانیسا حسن زاده برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست   3154  

 

معاونت دانشجویی فرهنگی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر سوسن سلاجقه معاون دانشجویی فرهنگی   3187  
فرناز عسگری کارشناس امور دانشجویی   3190  

 

حراست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
      3258  

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی 

شماره مستقیم

 داخلی

  دکتر امیر هوشنگ احسانی

  3170

  دکتر مجتبی اردستانی

   

  دکتر خسرو اشرفی

  3151

  دکتر بابک امیدوار

  3159

  دکتر جواد امیری

  3174

  دکتر بهنوش امین زاده

  3163

  دکتر اکبر باغوند

   

  دکتر مجید بغدادی

  2778

  دکتر هما بهبهانی

  3173

  دکتر مریم پازوکی

  3577

  دکتر علیرضا پرداختی

  3165

  دکتر علی ترابیان

   

  دکتر حمیدرضا جعفری

  3581

  دکتر ناصر حاجی زاده

  3172

  دکتر حسن دارابی

  3174

  دکتر علی دریابیگی

   

  دکتر لعبت زبردست

  3174

  دکتر امین سارنگ

   

  دکتر مجید شفیع پور

  3151

  دکتر تکتم شهریاری

  3585

  دکتر اسماعیل صالحی

  3801

  دکتر مسعود صدری نسب

  3584

  دکتر محمدعلی عبدلی

   

  دکتر فریدون غضبان

  3164

  دکتر شهرزاد فریادی

  3158

  دکتر عبدالرضا کرباسی

  3199

  دکتر سعید کریمی

  3801

  دکتر سعید گیتی پور

  3180

  دکتر سعید گیوه چی

  3578

  دکتر محمد رضا مثنوی

  3178

  دکتر بهرام ملک محمدی

  3185

  دکتر ناصر مهردادی

   

  دکتر محسن میر محمدی

  3584

  دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

  3167

  دکتر تورج نصرآبادی

  3586

  دکتر احمد نوحه گر

  3183

  دکتر علیرضا نورپور

  3156

  دکتر روح اله نوری

   

  دکتر محمد حسین نیک سخن

  3179

  دکتر حسن هویدی

  3192

  دکتر احمد رضا یاوری