جهت برقراری تماس با شماره های داخلی از خارج دانشگاه، پیش شماره 6111-021 را قبل از شماره داخلی شماره گیری نمایید. 

آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا پرداختی مدیر آزمایشگاه      
سیما امینی کارشناس   3171  
فریماه سعیدی کارشناس   3193  
نگین عادلی اصل کارشناس   3171  

 

 آموزش

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
فریال افشار رئیس اداره آموزش   3189  
فرزانه تورانی کارشناس آموزش (گروه‌های برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و مهندسی طراحی محیط زیست   3198  
نگین نیک اقبال کارشناس آموزش (گروه مهندسی محیط زیست)   3198  

 

امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
فاطمه نعیمی کارشناس   2995  
احمد میرزایی     2995  

 

امور فرهنگی و روابط عمومی
نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
مهدی فراهانی کارشناس   3154  

 

انبار

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
احمد زارع مهرجردی امین اموال   3181  

 

انفورماتیک

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
لیدا انصاری کارشناس   3168  
محمد مهدی لطفی کارشناس      

 

تاسیسات

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
غلامرضا گیلانی        

 

حراست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
      3258  

 

 

حسابداری

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
  رئیس حسابداری   3160-2833  

 

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر ناصر مهردادی رئیس دانشکده      
  مسئول دفتر 66404647 3156 66407719

 

خدمات

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
حمدالله رحیمی     3196  
خانم سمندری     3196  
کمال سلیمانی     3196  
عابدین نوروزی     3196  
اسمعلی مددپور     3196  
خانم حق پرست     3577  

 

کارپردازی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
ابراهیم شمسی پور کارپرداز   3160  

 

 

گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
مهدی فراهانی مسئول دفتر   3154  

 

 

گروه مهندسی طراحی محیط زیست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
مهدی فراهانی مسئول دفتر   3154  

 

 

گروه مهندسی محیط زیست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
محمد خسروبیگی مسئول دفتر   3155  

 

 

مجله انگلیسی-IJER

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
         

 

مجله فارسی-محیط شناسی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر لعبت زبردست مدیر داخلی      

 

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر خسرو اشرفی معاون آموزشی      
رفعت اسدی مسئول دفتر 66487169 3159  

 

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر محمدحسن نیک سخن معاون پژوهشی      
  مسئول دفتر 66956667 3177-3179  

 

معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر امیرهوشنگ احسانی معاون اداری و مالی      
  مسئول دفتر 66487171 3166 66487171

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی 

شماره مستقیم

 داخلی

  دکتر امیر هوشنگ احسانی

  3174

  دکتر مجتبی اردستانی

   

  دکتر خسرو اشرفی

  3151

  دکتر بابک امیدوار

  3165

  دکتر جواد امیری

  3174

  دکتر بهنوش امین زاده

  3163

  دکتر اکبر باغوند

   

  دکتر مجید بغدادی

  2778

  دکتر هما بهبهانی

  3173

  دکتر مریم پازوکی

  3577

  دکتر علیرضا پرداختی

  3165

  دکتر علی ترابیان

   

  دکتر حمیدرضا جعفری

  3581

  دکتر ناصر حاجی زاده

  3172

  دکتر حسن دارابی

  3174

  دکتر علی دریابیگی

   

  دکتر لعبت زبردست

  3584

  دکتر امین سارنگ

   

  دکتر مجید شفیع پور

  3151

  دکتر تکتم شهریاری

  3585

  دکتر اسماعیل صالحی

  3801

  دکتر مسعود صدری نسب

  3584

  دکتر محمدعلی عبدلی

   

  دکتر فریدون غضبان

  3164

  دکتر شهرزاد فریادی

  3158

  دکتر عبدالرضا کرباسی

  3199

  دکتر سعید کریمی

  3801

  دکتر سعید گیتی پور

  3180

  دکتر سعید گیوه چی

  3578

  دکتر محمد رضا مثنوی

  3178

  دکتر بهرام ملک محمدی

  3185

  دکتر ناصر مهردادی

  3156

  دکتر محسن میر محمدی

  3584

  دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

  3167

  دکتر تورج نصرآبادی

  3586

  دکتر احمد نوحه گر

  3183

  دکتر محمد حسین نیک سخن

  3179

  دکتر علیرضا نورپور

  3166

  دکتر حسن هویدی

  3192

  دکتر احمد رضا یاوری