در آخرین رتبه‌بندی Web of Science، نشریه International Journal of Environmental Research با صاحب امتیازی دانشگاه تهران از ضریب تأثیر (Impact Factor) ۲.۰۰۷ به ۲.۴۷۹ ارتقا یافته است.

این نشریه از سال ۲۰۰۷ دردانشکده محیط‌زیست پردیس دانشکده‌های فنی منتشر شده و دارای نمایه‌های متعددی از جمله Web of Science و Scopus است و از سال ۲۰۱۷ با مشارکت Springer به چاپ می‌رسد. 

مجله بین المللی تحقیقات زیست محیطی

نشان ها و افتخارات علمی

 • کسب بالاترین امتیاز در کمیته ارزشیابی معاونت پژوهشی (100 امتیاز)
 • تنها نشریه دانشگاه تهران که دارای امتیاز ISI
 • کسب عنوان نشریه ممتاز بین المللی در دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور در سال 88

سایتهای نمایه کننده IJER

 • WEB of SCIENCE
 • ISI/SCIE
 • THOMSON JOURNAL MASTER LIST; USA
 • INDEX COPERNICUS
 • BIOLINE
 • CAB ABSTRACT
 • CAMBRIDGE SCIENTIFIC ABSTRACTS
 • SCOPUS
 • WORLD HEALTH ORGANIZATION
 • GEOBASE
 • EMBIOLOGY
 • ZOOLOGICAL RECORD
 

 

IJER
در زمستان سال2007 میلادی اولین شماره خود را منتشر نمود و در همان سال موفق به اخذ درجه ISI گردید. IJER هر سه ماه یک‌بار تازه‌ ترین مطالب و نوآوری‌های محققین داخل و خارج کشور در زمینه محیط زیست را دریافت می کند وزیر نظر اساتید و پژوهشگران صاحب نام داخلی و خارجی به صورت الکترونیکی منتشر می گردد.
زمینه های تخصصی این مجله شامل مهندسی محیط زیست، علوم محیط زیست، مدیریت و برنامه ریزی، طراحی محیط زیست و منظر می باشد.
 
مدیرمسئول: 
دکتر علیرضا نورپور
سر دبیر: 
دکتر حمیدرضا جعفری
 
فاصله انتشار: دو ماهنامه
ISSN: 1735-6865
 

 

 

هیات تحریریه

 
 • Dr. R. Percival, University of Maryland, Maryland, USA

 • Dr. M. Makhdoum, University of Tehran, Tehran, Iran

 • Dr. A. Torabian, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran, Iran

 • Department of Chemistry, Central University New Delhi, India, Specialty: EnvironmentalChemistry

 • Dr. D. Lawler, University of Birmingham, Birmingham, UK

 • Dr. O. Shumilov, Institute of North Industrial Problems, Murmansk, Russia

 • Dr. R. Shankar, Mangalore University, Karnataka, India

 • Dr. F. Ghazban, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-135, Tehran, Iran

 • Dr. N. Mehrdadi, Graduate Faculty of Environment, University of Tehran, P. O. Box 14155-6135, Tehran,Iran

 • Dr. Y. Hojjat, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

 • Dr. M. Mazaheri, Biotechnology Department, Iranian Research Organization for Science & Technology, Tehran, Iran

 • Dr. H. Rashedi, Faculty of Chemical Engineering, University of Tehran, Tehran, Ira

 

هیات مشورتی تحریریه

 

 • Aboutorabi, M., University of Birmingham, Birmingham, UK

 • Ardestani, M., University of Tehran, Tehran, Iran

 • Asgary, A., York University, Ontario, Canada

 • Brown, L. R., Earth Policy Institute, Washington, USA

 • Hinojosa, R. C., Michigan Sate University, Michigan, USA

 • Hwa, T. J., Nanyang Technological University, Singapore

 • Karami, M., University of Tehran, Karaj, Iran

 • Kiabi, B., University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran

 • Madanipour, A., University of Newcastle, Newcastle, UK

 • Meguro, K., University of Tokyo, Tokyo, Japan

 • Mehrdadi, N., University of Tehran, Tehran, Iran

 • Muir, T. D., University of Central England, Birmingham, UK

 • Omrani, Gh., Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

 • Porteous, C., Mackintosh School of Architecture, Glasgow, UK

 • Pourmoghadas H., Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 • Ramke, H. G., University of Applied Sciences (L & H), Germany

 • Shahidi Bonjar, Gh. H., Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

 • Shokri, M., University of Mazandaran, Sari, Iran

 • Tanaka, M., National Institute of Public Health, Tokyo, Japan

 • Yavari, A. R., University of Tehran, Tehran, Iran