طرح دروس نیم سال دوم

  نام درس استاد توضیحات
1 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دکتر امیری  
2 ارزیابی اثرات محیط زیستی دکتر کریمی  
3 ارزیابی ریسک دکتر کریمی  
4 ارزیابی ریسک  دکتر امیدوار (رشته: مدیریت در سوانح طبیعی)
5 اصول مهندسی 1 بخش-منابع آب دکتر اردستانی  
6 اصول مهندسی محیط زیست (آلودگی هوا و مدیریت پسماند) دکتر میر محمدی  
7 اصول مهندسی محیط زیست 2-پسماند دکتر عبدلی  
8 اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور در آلودگی هوا دکتر احسانی  
9 اقتصاد محیط زیست دکتر امیدوار  
10 اکولوژی سیمای سرزمین دکتر امیری  
11 اندازه گیری و آنالیز داده های محیط زیست دریایی دکتر کرباسی  
12 انرژی و محیط زیست دکتر دریابیگی زند  
13 ایمنی، بهداشت، و محیط زیست در مدیریت پسماند دکتر بازارگان  
14 آزمایشگاه آب و فاضلاب دکتر بغدادی  
15 آلودگی دریاهای ایران دکتر کرباسی (استاد دوم: دکتر حاجی زاده ذاکر)
16 آلودگیهای دریایی و روشهای کنترل آن دکتر حاجی زاده  
17 بررسی های زیست محیطی بوسیله دورسنجی دکتر احسانی  
18 برنامه ریزی آمایش سرزمین دکتر صالحی  
19 برنامه ریزی آمایش سرزمین دکتر زبردست  
20 برنامه ریزی محیط زیست شهری و روستایی دکتر فریادی  
21 برنامه ریزی و مدیریت در شرایط اضطرار (بحران) دکتر گیوه چی  
22 بوم شناسی سیمای سرزمین دکتر زبردست  
23 بیوتکنولوژی محیط زیست دکتر شهریاری  
24 پسماند خطرناک دکتر گیتی پور  
25 پیشگیری و کنترل آلودگیهای محیط زیست دکتر هویدی  
26 تبدیل پسماند به انرژی دکتر پازوکی  
27 تحلیل خسارات و و روش های کاهش آن دکتر امیدوار  
28 تحلیل سیستم ها در سوانح دکتر ملک محمدی  
29 تحلیل و مدیریت ریسک دکتر امیدوار  
30 تصفیه آب صنعتی دکتر ترابیان  
31 تصفیه فاضلاب صنعتی دکتر مهردادی  
32 تصفیه و دفع لجن دکتر امین زاده  
33 تکنیکھای آلوده زدایی (بخش آلوده زدایی مایعات) دکتر امین زاده  
34 جمع‌آوری فاضلاب و کنترل روانابهای سطحی دکتر مهردادی  
35 روش تحقیق دکتر حاجی زاده  
36 روش ها و تکنیک های برنامه ریزی محیط زیست دکتر زبردست  
37 روش ها و تکنیک های برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دکتر صالحی  
38 سکونتگاههای معاصر دکتر صالحی  
39 سم شناسی محیط زیست دکتر نصرآبادی  
40 سیر اندیشه های منظرسازی دکتر بهبهانی نیا  
41 شناخت و کنترل آلودگی های محیط زیست دکتر ملک محمدی  
42 شناخت و کنترل آلودگی های محیط زیست دکتر نصرآبادی  
43 شناسایی آلاینده های صنایع غذایی دکتر بغدادی (مهندسی محیط زیست)
44 شناسایی آلاینده های صنایع غذایی دکتر بغدادی (پردیس البرز)
45 طراحی بیوراکتورھا دکتر امین زاده  
46 طراحی سازه های دریایی حفاظت ازساحل دکتر حاجی زاده  
47 عناصر فلزی در محیط زیست دکتر شهریاری  
48 فرایندهای جذبی در تصفیه آب و فاضلاب دکتر بغدادی  
49 فناوری نانو و کاربرد آن در تصفیه آب و فاضلاب دکتر بغدادی  
50 فناوری ایمنی، ایمنی صنعتی دکتر گیوه چی  
51 فیزیک و دینامیک دریا دکتر حاجی زاده  
52 قابلیت اطمینان در سیستم های منابع آب دکتر امیدوار  
53 کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در تصفیه هوا دکتر میر محمدی  
54 کارگاه آموزش محیط زیست 1 دکتر امیری  
55 کارگاه طرح 2 -(طراحی محیط شهری) دکتر مثنوی  
56 کارگاه مدیریت محیط زیست 1 دکتر هویدی  
57 کنترل انتشار آلاینده ها از منابع ساکن دکتر میر محمدی  
58 کنترل آلودگی های محیط زیست دکتر میر محمدی  
59 گردشگری روستایی دکتر دارابی  
60 لاینرها در خاکچال دکتر گیتی پور  
61 مبانی سنجش از دور و GIS دکتر کریمی  
62 مدل سازی آبهای زیرزمینی دکتر اردستانی  
63 مدل سازی کیفی آبهای سطحی دکتر اردستانی  
64 مدلسازی آلودگی هوا دکتر اشرفی  
65 مدیریت محیط زیست دریایی دکتر کرباسی (استاد دوم: دکتر صدری نسب)
66 مدیریت و تصفیه شیرابه مدفن دکتر بازارگان  
67 مرمت و بهسازی محیط دکتر بهبهانی نیا  
68 مهندسی رودخانه دکتر نیک سخن  
69 مهندسی سواحل دکتر حاجی زاده  
70 مواد و مصالح و تکنیکهای ساخت دکتر مثنوی  
71 موضوعات ویژه در تصفیه آب دکتر ترابیان  
72 نظام های مدیریت محیط زیست دکتر مشاری  
73 هواویزهای جوی دکتر اشرفی  
74 هیدرودینامیک آبهای زیرزمینی دکتر اردستانی  
75 هیدرولوژی پیشرفته دکتر نیک سخن