رویدادهای مهم نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1399

شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۶ اسفند ۱۳۹۹

 

پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۸ اسفند ۱۳۹۹

 

شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۸ فروردین ۱۴۰۰

 

پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

 

شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

 

پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۴ خرداد ۱۴۰۰

 

شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

 

پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۲ تیر ۱۴۰۰

 

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۱۰ تیر ۱۴۰۰

 

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۲۴ تیر ۱۴۰۰

 

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400

دریافت فایل تقویم آموزشی 

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399

دریافت فایل تقویم آموزشی