رویدادهای مهم نیم سال اول سال تحصیلی 99-98

پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۲ بهمن ۱۳۹۸

 

آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۵ بهمن ۱۳۹۸

 

پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۰ بهمن ۱۳۹۸

 

شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۲ بهمن ۱۳۹۸

 

شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۶ بهمن ۱۳۹۸

 

پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

 

آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

 

شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۱۶ فروردین۱۳۹۹

 

پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۷ فروردین ۱۳۹۹

 

شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

 

پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

 

شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

 

پایان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۱ خرداد ۱۳۹۹

 

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (امتحان دروس عمومی)

۲۲ خرداد ۱۳۹۹

 

امتحان دروس عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۲۹ خرداد ۱۳۹۹

 

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۴ تیر ۱۳۹۹

 

امتحان دروس عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

۰۵ تیر ۱۳۹۹

 

دریافت فایل تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98