آزمایشگاه آلودگی هوا

این آزمایشگاه از قدیمی ترین آزمایشگاه های دانشکده محسوب می شود که به منظور سنجش آلودگی های هوا راه اندازی شده است.