آزمایشگاه آب و فاضلاب

در این قسمت آزمایش های شیمی تر همچون تیتراسیون ها و اندازه گیری پارامترهایی چون BOD ,COD ,TDS ,TSS و... انجام می شود.

دستگاه های موجود در آزمایشگاه آب و فاضلاب:

1. انکوباتور (2 عدد)

2. یون متر (1 عدد)

3. کدورت سنج پرتابل (1 عدد)

4. دستگاه اندازه گیری رومیزی TDSEC, (1 عدد)

5. راکتور DR2000 (1 عدد) (برای اندازه گیری COD استفاده می شود)

6. راکتور DR5000 (1 عدد) (این دستگاه نوعی UV-VIS محسوب می شود که با معرف هایی که باید به نمونه ها اضافه شود قادر به اندازه گیری بعضی آنیون ها , رنگ و سنجش کدورت و ... می باشد)

7. دستگاه اسپکت DR5000 (1 عدد) 

8. هیتر استیرر (3 عدد

9. شیکر (1 عدد)

10. شوری سنج پرتابل (1 عدد)

11. شوف بالن (1 عدد)

12. پمپ خلاء (1 عدد)

DO .13 متر پرتابل (1 عدد)

14. دستگاه جار تست (1 عدد)

15. دستگاه BOD  متر (1 عدد)

16. هات پلیت (1 عدد)

17. کوره (2 عدد)

18. ترازو (3 عدد)

19. آون (1 عدد)

20. PH متر رومیزی (1 عدد)

PH. 21 متر پرتابل (1 عدد)

22. پروب های یونی(برای اندازه گیری تعدادی از کاتیون ها کاربرد دارد.)

همچنین این آزمایشگاه محلی برای آماده سازی نمونه ها برای آنالیز دستگاهی نظیر هضم اسیدی و... می باشد.