آزمایشگاه‌های دانشکده محیط زیست

 

آزمایشگاه آنایز دستگاهی

HPLC

 

نام دستگاه: HPLC

نام کشور: ایالات متحده

نام شرکت سازنده: Agilent

مدل: hp 1100

نوع خدمات: اندازه‌گیری ترکیبات آلی نیمه فرار و کم فرار

Atomic Adsorption

 

نام دستگاه: Atomic Adsorption

نام کشور: استرالیا

نام شرکت سازنده: GBC

مدل: ۹۰۷

نوع خدمات: اندازه‌گیری فلزات سنگین

GC/MS

 

نام دستگاه: GC/MS

نام کشور: ایالات متحده

نام شرکت سازنده: Agilent

مدل: 6890N/5973N

نوع خدمات: اندازه‌گیری ترکیبات آلی فرار و نیمه فرار

*** دستگاه Perge & Trap که به دستگاه فوق کوپل شده است، جهت اندازه‌گیری مواد آلی فرار (نظیر BTEX و THM's و VOC's) در آب و خاک به‌کار می‌رود.

Ic

 

نام دستگاه: IC

نام کشور: سوئیس

نام شرکت سازنده: METROHM

مدل: 761 Compact

نوع خدمات: اندازه‌گیری آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در نمونه‌های آبی