آزمایشگاه پسماند و انرژی

این آزمایشگاه درساختمان شماره 2 دانشکده واقع شده و به تازگی راه اندازی شده است.