آزمایشگاه پژوهشی محیط زیست سواحل و دریا

این آزمایشگاه در سال 1394 راه اندازی شده است و یکی از کاملترین مجموعه های خدمات پژوهشی دریا شامل نمونه برداری تخصصی از اعماق مختلف دریا می باشد.