رئیس دانشکده

ناصر مهردادی

ناصر مهردادی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون پژوهشی

اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی 

دانشیار
شماره تماس: 61113177
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی

بابک امیدوار

بابک امیدوار 

دانشیار
شماره تماس: 61113159
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سرپرست معاونت اجرایی

  

رضا قاسمی
 
شماره تماس: 61113166
اتاق: -
پست الکترونیکی: