رئیس دانشکده

علیرضا نورپور

علیرضا نورپور 

دانشیار
اتاق: ساختمان اصلی-دفتر ریاست
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی

بابک امیدوار

بابک امیدوار 

دانشیار
اتاق: ساختمان اصلی-طبقه دوم-معاونت آموزشی
پست الکترونیکی: 

معاون پژوهشی

اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی 

اتاق: ساختمان اصلی-طبقه دوم-معاونت پژوهشی
پست الکترونیکی: 

معاون اداری-مالی

امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی 

اتاق: ساختمان معاونت اداری-مالی
پست الکترونیکی: