رئیس دانشکده

علیرضا نورپور

علیرضا نورپور 

استاد
شماره تماس: 61113156, 66404647
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون پژوهشی

اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی 

دانشیار
شماره تماس: 61113177
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی

بابک امیدوار

بابک امیدوار 

دانشیار
شماره تماس: 61113159
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اداری-مالی

حسن دارابی

حسن دارابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: