- دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

رئیس دانشکده

مجتبی اردستانی

مجتبی اردستانی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون آموزشی

خسرو اشرفی

خسرو اشرفی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون پژوهشی

محمد حسین نیک سخن

محمد حسین نیک سخن 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

معاون اداری-مالی

امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: