کارکنان دانشکده

آموزش:

خانم افشار مسئول آموزش دانشکده و دانشجویان دکتری در کلیه رشته ها:
ferial_afshar@ut.ac.ir

خانم نیک اقبال کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته های گروه مهندسی محیط زیست:
nikeghbal@ut.ac.ir

خانم تورانی کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته های گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و مهندسی طراحی محیط زیست:
f_toorani@ut.ac.ir

 

 

پژوهش:


آقای لطفی کارشناس انفورماتیک دانشکده:
mmahdilotfi@ut.ac.ir

 

 

دفتر گروه :
آقای فراهانی مسئول دفتر گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:
farahani59@ut.ac.ir

آقای خسروبیگی مسئول دفتر گروه مهندسی محیط زیست:
khosrobeigi@ut.ac.ir

 

  - آدرس کانال تلگرام دانشکده
@ut_env 

 

 

دانشگاه تهران    |    حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است