نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

کارکنان آموزش :

1-خانم افشار مسئول آموزش دانشکده و دانشجویان دکتری در کلیه رشته ها:
ferial_afshar@ut.ac.ir

2- خانم نیک اقبال کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته های گروه مهندسی محیط زیست:
nikeghbal@ut.ac.ir

3- خانم تورانی کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته های گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و مهندسی طراحی محیط زیست:
f_toorani@ut.ac.ir

کارکنان بخش پژوهشی :

1- خانم سعیدی کارشناس پژوهشی دانشکده:
rsaeedi@ut.ac.ir
(جهت تسویه با سایت دانشکده می توانید درخواست خود را به خانم سعیدی ارسال نمایید.)  

2- آقای لطفی کارشناس انفورماتیک دانشکده:
mmahdilotfi@ut.ac.ir

مسئول دفتر گروه :

1- آقای فراهانی مسئول دفتر گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست:
farahani59@ut.ac.ir

2- آقای خسروبیگی مسئول دفتر گروه مهندسی محیط زیست:
khosrobeigi@ut.ac.ir

 - آدرس کانال تلگرام دانشکده
@ut_env 

 

 

دانشگاه تهران    |    حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است