اعضای هیات علمی

حمیدرضا جعفری

حمیدرضا جعفری

مرتبه علمی : استاد
 • معاون ادازی و مالی
 • دبیر کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای محیط زیست
 • معاون اداری و مالی
 • عضو کمیته منتخب جذب و استخدام
 • عضو وابسته گروه مهندسی طراحی محیط زیست
 • نماینده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی طراحی محیط
 • سرپرست امور دکتری گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
 • عضو هیات تحریریه نشریه محیط شناسی
 • نماینده کمیته منتخب دانشکده
 • سرپرست رشته HSE
 • نماینده هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی
 • ریس کنفرانس
Scopus
 • 643 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پروفایل

 • نمایده هیات اجرایی جذب هیات علمی 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه ایالتی لوییزیانا ، علوم کامپیوتر

… ← 1361

Ph.D ، دانشگاه ایالتی لوییزیانا ، علوم کامپیوتر

1365 ← 1369

M.S ، دانشگاه ایالتی لوییزیانا ، مهندسی کامپیوتر

1365 ← 1365

کارشناسی ، تهران ، علوم کامپیوتر

1352 ← 1357

کلمات کلیدی