اعضای هیات علمی

نمایش 39 نتیجه
از 1
 
امیر هوشنگ احسانی

امیر هوشنگ احسانی 

دانشیار
شماره تماس: 61113154
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی اردستانی

مجتبی اردستانی 

استاد
شماره تماس: 66404647
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خسرو اشرفی

خسرو اشرفی 

دانشیار
شماره تماس: 66487169
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بابک امیدوار

بابک امیدوار 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدجواد امیری

محمدجواد امیری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهنوش امین زاده گوهرریزی

بهنوش امین زاده گوهرریزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمدرضا یاوری

احمدرضا یاوری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رضا بازارگان

علی رضا بازارگان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید بغدادی

مجید بغدادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم پازکی

مریم پازکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا پرداختی

علیرضا پرداختی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی ترابیان

علی ترابیان 

استاد
شماره تماس: 61113184
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا جعفری

حمیدرضا جعفری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر حاجی زاده ذاکر

ناصر حاجی زاده ذاکر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن دارابی

حسن دارابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی دریابیگی زند

علی دریابیگی زند 

استادیار
شماره تماس: 02166404647
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لعبت زبر دست

لعبت زبر دست 

استادیار
شماره تماس: 61113584
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امین سارنگ

امین سارنگ 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
تکتم شهریاری

تکتم شهریاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسماعیل صالحی

اسماعیل صالحی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود صدری نسب

مسعود صدری نسب 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی عبدلی

محمدعلی عبدلی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریدون غضبان

فریدون غضبان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرزاد فریادی

شهرزاد فریادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا کرباسی

عبدالرضا کرباسی 

استاد
شماره تماس: 09122395365
اتاق: 116
پست الکترونیکی: 
سعید کریمی

سعید کریمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید گیتی پور

سعید گیتی پور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید گیوه چی

سعید گیوه چی 

دانشیار
شماره تماس: 02161113578
اتاق: 308
پست الکترونیکی: 
محمدرضا مثنوی

محمدرضا مثنوی 

استاد
شماره تماس: 61113179
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن میرمحمدی

محسن میرمحمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد مشاری

محمد مشاری 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهرام ملک محمدی

بهرام ملک محمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر مهردادی

ناصر مهردادی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا نبی بیدهندی

غلامرضا نبی بیدهندی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
تورج نصرآبادی

تورج نصرآبادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسین نیک سخن

محمد حسین نیک سخن 

دانشیار
شماره تماس: 66956667
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد نوحه گر

احمد نوحه گر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا نورپور

علیرضا نورپور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن هویدی

حسن هویدی 

استادیار
شماره تماس: 61113192
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 39 نتیجه
از 1